Horizon3srm

Services

Innovations

Horizon 3 SRM heeft een bewezen track record in het begeleiden en commercialiseren van innovaties in diverse branches, waaronder: chemie, verwaarding van reststromen, food, feed, energie. Afhankelijk van de status van een innovatie kan Horizon 3 SRM ondersteunen in diverse stadia van ontwikkeling. Hierbij valt te denken aan: opzetten van samenwerkingsverbanden en partnering, financiering, conceptueel ontwerp, vergunningen, business case ontwikkeling (borging input versus afzet), due dilligence, opschaling.

Services

Het sluiten van kringlopen. Dat is waar het tegenwoordig om draait. Door slim om te gaan met stoffen en optimaal te hergebruiken kunnen we de wereld om ons heen duurzaam blijven gebruiken. Het onderzoeken van maximale verwaarding volgens diverse duurzaamheidsladders is waar Horizon 3 SRM goed in is. Vanuit onze kennis, netwerk en ervaring in diverse markten helpen wij u uw grondstoffen optimaal toe te passen vanuit oogpunt van kosten en duurzaamheid, met altijd een realistische en haalbare blik. Denk bijvoorbeeld aan: van gebruikte vetten naar brandstoffen, van organisch afval naar eiwitten, van schillen naar geur- en smaakstoffen en van plastics naar olie.

smoke

De wereld dwingt ons om kritisch naar onze footprint te kijken. Recente IPCC rapporten maken tastbaar dat de mensheid de afgelopen honderd jaar grote impact op de aarde heeft gehad en dat verandering noodzakelijk is. Bedrijven krijgen meer verplichtingen om hun footprint te verlagen. Dat begint bij het inzichtelijk maken van de impact in een referentiejaar om vervolgens na te denken over ambities en potentiële besparingen. Daarnaast kunnen vragen worden gesteld over wie welke impact kan en mag claimen en hoe dat dient te worden geborgd. Horizon 3 SRM werkt samen met partners en maakt het mogelijk bedrijven te helpen met nadenken over hun impact, compliance, ambities en CO2-claims.

Horizon3services

Vanuit diverse achtergronden kan een business case kwetsbaar zijn of worden. Denk aan geopolitieke spanningen of veranderingen in regelgeving die kunnen zorgen voor afhankelijkheid, hoge energietarieven, grondstoffen schaarste of verminderde afzetmogelijkheden voor reststromen. Horizon 3 SRM is vanuit haar ervaring en netwerk in staat om een business case kritisch te bekijken op potentiële risico’s en kan meedenken in het toekomstbestendig maken van een project of bedrijf.

Horizon3-services_

Vanuit de gedachte van ketenmanagement is het belangrijk om grondstoffen kritisch te beschouwen. Wat is nu eigenlijk de waarde van een bepaalde stroom en wat voor mogelijkheden zijn er voor hergebruik of verwerking? Maar ook: waarom komt een bepaalde stroom vrij en kan dat niet efficiënter of anders en is er wel sprake van afval? Horizon 3 SRM is in staat om kritisch te klankborden en met u na te denken over uw bedrijfsprocessen en massabalans. En wat er uiteindelijk nog als reststroom resteert kunnen we optimaal 
voor u afzetten bij partijen uit ons netwerk.

horizon3-services2

Vanuit alle invalshoeken is traceerbaarheid bij bedrijven een zeer belangrijk aspect. Of het nu gaat over het melden van afvalstromen, verwerkingstrajecten, opslag en hantering van dierlijke bijproducten of het bijhouden van een ISCC massabalans voor duurzame verwerking. Bij allemaal geldt dat traceerbaarheid key is. Horizon 3 SRM heeft aantoonbare ervaring in allerlei trajecten en kan u helpen door kritische vragen te stellen of te ondersteunen in het opstellen van traceerbaarheidsbalansen. Compliance is en blijft key. Horizon 3 SRM is goed op de hoogte van (naderende) regelgeving en heeft korte lijnen met de diverse overheidsinstanties.

Services-3

Horizon 3 SRM is in staat om projecten van begin tot eind vorm te geven en begeleiden op diverse niveaus. Van het meedenken over een business case voor opschaling, het commercialiseren van innovaties of het realiseren van een uitbreiding van een fabriek. In alle trajecten heeft Horizon 3 SRM vanuit haar netwerk en ervaring diverse fases van project development en project management in huis. Denk aan haalbaarheidsstudies, financiering, partnering, vergunningen, conceptueel ontwerp, aanbesteding, contractmanagement en realisatie.

Horizon3-ser

Bij vraagstukken op het gebied van ontmanteling, sanering, spills of historische verontreiniging is specifieke expertise benodigd. Horizon 3 SRM kan u begeleiden vanuit parate kennis en ervaring en vanuit een helikopter view meedenken in alle aspecten die hierbij aan bod (moeten) komen.

Horizon3srm

Vanuit onze jarenlange ervaring en onafhankelijkheid kunnen wij voor u faciliteren bij het zoeken naar diverse verwerkingsmethoden en daarbij selecteren op bijvoorbeeld exclusiviteit, afhankelijkheid, snelheid, kosten en duurzaamheid. Daarnaast wordt ook de leveringszekerheid, de flexibiliteit en de trackrecord van de diverse routes getoetst. Door onze onafhankelijke positie en marktkennis en -netwerk kunnen wij u een breed spectrum aan oplossingen bieden. Hierbij krijgt u als klant maatwerk aangeboden waarbij uw specifieke behoeften voorop staan.
Vanuit ons portfolio aan treatment oplossingen faciliteert Horizon 3 SRM het gehele proces van initiatie tot aan uiteindelijke rapportage met betrekking tot de geleverde diensten.

Horizon3-services7

Voor de dienstverlening die Horizon 3 SRM aanbiedt aan haar klanten kunnen wij u logistieke maatwerk oplossingen bieden. Van scheepslogistiek voor (bij)product of afvalstof tot het transport per as van vaste of vloeibare afvalstoffen. Hierbij is een lage CO2-footprint de basis, zonder in te leveren in de behoefte, kwaliteit en snelheid van de benodigde logistieke dienstverlening. Door samen te werken met kwalitatief hoogwaardige transporteurs kunnen wij borgen dat een optimale dienstverlening wordt geboden. Horizon 3 SRM verzorgt voor u de volledige coördinatie van deze transporten van begin tot eind, geheel volgens de geldende wetten en regels met gebruikmaking van geldende documenten en systemen.

horizon3-services4

Horizon 3 SRM ondersteunt en begeleidt organisaties en bedrijven met het bereiken van doelstellingen en ambities, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. Denk aan het introduceren van nieuwe oplossingen en services, inzet en opschaling van innovaties of het ontwikkelen van nieuwe business modellen. Door onze expertise, brede netwerk en onze ervaring bij diverse projecten in diverse rollen kunnen wij kennis samenbrengen voor klanten en doorontwikkelen richting de gestelde doelen. Hierdoor kan de klant zich blijven focussen op haar kernactiviteiten. Het in-house toepassen van eerder verworven kennis en ervaringen vanuit diverse bedrijven en branches bespaart de klant tijd en kosten en geeft partijen het klankbord en de focus die nodig is voor een gezonde bedrijfsstrategie.

horizon3-services_6

Horizon 3 SRM kan dankzij een ijzersterk netwerk van wereldwijde partnerships ondersteunen bij het sourcen van verschillende grondstoffen. Horizon 3 SRM is zich bewust van de complexiteit en risico’s binnen de supply chain. Dankzij samenwerking met verschillende partners en leveranciers wordt kwaliteit, integriteit maar ook flexibiliteit gegarandeerd. Desgewenst wordt een transparant full service model ingericht door Horizon 3 SRM en haar partners waarmee zekerheid wordt gecreëerd over de sourcing van benodigde grondstoffen.

Services-2

Ter ondersteuning van de dienstverlening biedt Horizon 3 SRM haar eigen digitale oplossingen. Hierbij zijn eenvoud, volledig digitaal, traceerbaarheid, transparantie, privacy en compliance de uitgangspunten. Voor ieder proces wordt vastgelegd op welke grondslagen transacties tot stand zijn gekomen, van dossiervorming tot aan eenduidige en heldere facturatie. En van digitale workflow voor data intensieve- of repeterende acties, tot aan maatwerk Business Intelligence voor verdere procesoptimalisaties.

Naast eigen ontwikkelde oplossingen werkt Horizon 3 SRM ook aan een portefeuille van digitale oplossingen voor derden. Hierin zoekt Horizon 3 SRM naar de beste beschikbare oplossingen voor specifieke vraagstukken die bij klanten spelen zoals bijvoorbeeld CO2-registratie of emballage registratie.

Human,Hands,Holding,Planet,Earth.,Elements,Of,This,Image,Furnished

Door het combineren van de diverse services van Horizon 3 SRM kan een compleet pakket van diensten worden aangeboden, zogenaamde Smart Total Solutions. Dit biedt klanten de mogelijkheid om ontzorgd te worden op het gebied van bijvoorbeeld proces gerelateerde (afval)stromen en vragen. Horizon 3 SRM biedt in principe geen totaalpakket voor alle reststromen, maar focust op specifieke kritische (complexe) proces(afval)stromen waardoor maximale meerwaarde wordt geboden.. Met onze maatwerkgerichte aanpak kan Horizon 3 SRM indien gewenst ook naast uw huidige dienstverlener opereren.
Door gebruik te maken van onze digitale oplossingen borgen wij de kwaliteit van onze dienstverlening. Denk hierbij aan toetsing van aanwezige verwerkingsvergunningen en -erkenningen, vastlegging van de uitgevoerde werkzaamheden, gewichten en documentatie. Compliance en traceability zijn hierin vanzelfsprekend key.

Horizon3-_

Horizon 3 SRM kan organisaties ondersteunen bij het optimaliseren van de supply chain. Het uitgangspunt is hierbij dat het geheel moet worden geoptimaliseerd in plaats van verschillende delen afzonderlijk. Doelstelling is om gezamenlijk waarde te maximaliseren en zo verspilling in de keten te minimaliseren. Door niet naar het afvalproces (als end of pipe) alleen te kijken maar naar de gehele productieketen kunnen al in een vroeg stadium veranderingen worden doorgevoerd. Hiermee kunnen we gezamenlijk processen en verwerkingsroutes optimaliseren met een schoner gebruik van grondstoffen en een solide business case als resultaat.

Voorbeeldcases